Pedagógiai programunk

A Kistáltos Óvodai Pedagógiai  Program

 

Óvodánk nevelési programja 1999 - ben íródott. A bevezetett nevelési program az addigi jól bevált értékekhez és az óvoda hagyományaihoz igazodik. A pedagógiai program a szülők és az óvodapedagógusok közös munkája mely tükrözi célunkat, hogy gyermekeink harmonikus, érdeklődő, kreatív, szeretetre fogékony, kitartó gyermekek legyenek, miközben a nevelési programunk sokirányú fejlesztésével felkészítjük Őket az iskolai életre.

A programot 2023- ban módosítottuk.

A törvényi előíráson kívül programunkban kamatoztattuk külföldi tapasztalatainkat, melyeket Finnországban, Ausztriában, Olaszországban, Görögországban, Japánban, és Szlovákiában szereztünk.

A táltos, a magyar népmesék természetfeletti tulajdonságaival felruházott alakja. 

Pedagógiai  Programunk vallja, hogy gyermekeink:

"Kis táltosként", szabadon és aktívan vegyenek részt a világ megismerésében miközben szeretetben fürödjenek és legjobb szaktudásunk segítségével megalapozzuk harmonikus személyiségüket. 

Óvodánkban 3 vegyes csoportban, havi váltásban dolgoznak felsőfokú végzettségű óvodapedagógusaink 1-1 szakképzett dajka segítségével.

Az átfogó nevelési célunk az, hogy a gyermekek sokoldalú harmonikus fejlődését, fejlesztését életkoruknak megfelelő módon, megfelelő lelki és tárgyi környezetben, az egyes gyermekek igényei és fejlettségi szintjének megfelelően segítsük elő.
Nevelési programunk arra épül, hogy a különböző életkorú gyermekeket nevelünk egy csoportban, érzelmileg meleg légkörben akár 4 évig is az iskolai alkalmasság eléréséig.
Ha szükséges a Kistáltos Óvoda felvállalja az eltérő fejlődésű, vagy testi - lelki értelemben különleges gondoskodást igénylő gyermekek nevelését is. 

A Kistáltos Pedagógiai  Program Alapvető feladatai

 

Gondozás és egészséges életmódra nevelés Érzelmi nevelés és szocializáció

Elemi és biológiai szükségleteket elégít ki, miközben kialakulnak azok a jó szokások, amelyek az egészségnevelést szolgálják és az egészség megőrzését egy egész életre meghatározzák.
A gondozási feladatokban sürgetés nélküli biztonságot, személyességet biztosítunk a gyermekeknek, miközben sokféle fejlesztési lehetőség adódik.

Legfőbb feladata, hogy a gyermek érzelmi biztonságban éljen az óvodában.
Célunk, hogy gyermekeinkben kialakuljon és megerősödjön az érzelmi beleélés, és a frusztrációtűrés.
Arra kell törekednünk, hogy az óvodások együttműködjenek társaikkal, önállóan döntsenek és oldják meg a konfliktusokat.

 

A Kistáltos Óvodai Pedagógiai  Program tevékenységformái


A játék az óvodás gyermek legjellemzőbb, alapvető tevékenysége: A játék, a legfőbb személyiség fejlesztő eszköz az óvodás gyermek életében, mert benne minden tanulási tartalom, ismeret, jártasság, készség megjelenik. A tartalmas játékfolyamat eredményeképpen alakul a magatartás. A Kistáltos Program a gyermeki játékot nem szakítja meg más napirendi feladatokkal.

Munka jellegű tevékenységek: A gyermek mindennapi tevékenységének része, amelysorán a gyermek egyre önállóbbá válik, alakul a gyermek szociális magatartása és társas kapcsolata. (Önkiszolgálás, Közösségért végzett tevékenységek, Növénygondozás)

A tanulás: Az óvodai tanulás alapja azok a tevékenységek és élmények, amelyeket a gyermek a családban él át. A tanulás lehet spontán és szervezett. (egyéni, kiscsoportos, közös foglalkozás)
Óvodánk napirendje folyamatos, amely elég időt ad a spontán tevékenységeknek. A folyamatos napirend teszi lehetővé, hogy az óvodapedagógus szerveztet kötetlen kiscsoportos vagy egyéni foglakozásokat.

Ezen kívül az egyéb közös foglalkozásoknak fontosságát nagyra értékeljük. Ilyenek a közös mozgásos, testnevelés foglalkozás napjai, szereplések.
Nevelési programunk tartalmazza a fejlődés várható eredményeit az óvodáskor végére.

 

Napirend

 

IDŐ Tevékenységi forma Tevékenység
6.00-10.00 Szabad választás. Egyéni vagy kiscsoportos Folyamatos reggeli. Kötetlen vagy egyéb foglalkozás.
10.00-11.45 Közös tevékenységek Mese vers, mindennapi testnevelés ,udvari játék, vagy egyéb szabadon végzett tevékenység.
11.45-12.30 Kiscsoportos foglalkoztatási, közös tevékenység Naposi teendők. Étkezés, Mosdás, készülődés a pihenéshez.
12.30-14.30 Közös, egyéni altatás Mese, altató ceremónia.
14.30-tól hazamenésig Kiscsoportos és egyéni Gondozás, felkelés, öltözés, mosdás, étkezés. Játék szervezés és irányítás. Egyéni fejlesztés, gondoskodás. Egyéni vagy kiscsoportos gondoskodás.Heti ütemterv

 

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
Környezetünk
Természet és társadalom-játékos
Mozgás kicsiknek és nagyoknak Ének- énekes játék zene
Rajzolás, kézimunkázás,
mintázás
Dramatizálás, vagy egyéb művészeti élmény
matematika Mese-vers Mese-vers Mese-vers Mese-vers


A heti ütemtervben foglaltak változhatnak.

 

Az óvodai tanulásról

 

Az óvodai tanulás a gyermekek különböző tevékenységekben való részvételében valósul meg.
Az óvodapedagógus és a társak motiválják a gyermeket a tanulásra. A spontán tanulás mellett az óvodapedagógusok különböző nagyságú csoportoknak szerveznek tevékenységeket. Ez a szervezeti megoldás az óvónő részéről feltételezi a tervszerűséget, a módszertani tudást és az adott kisgyermek fejlettségének pillanatnyi ismeretét.

Mesélés, verselés
A Kistáltos Óvodában nagyon fontosnak tartjuk, hogy gyermekeink a magyar népköltészet alkotásain keresztül átitatódjanak a magyar érzésvilággal, észjárással, anyanyelvünk szép fordulataival. A népmeséknek stabil helye van napirendünkben a tevékenységek után valamint a déli pihenés időszakában.

Énekes játék, zene 
A magyar dalos játékok kiemelt szerepet kapnak a hagyományőrzés keretein belül. A mozgásos, dalos gyermekjátékok komplex fejlesztő hatását az élményszerzésben, közösségi érzés fejlesztésében, téri képzetek kialakításában és még számtalan lehetőségben értékeljük. Hatásukra fejlődik hallásuk, ritmusérzékük, egyenletes járásuk. A nagycsoportos gyermekeink részére a térségre jellemző szoknyát és kötényt varratunk a lányoknak. Gyermekeinkkel szívesen adunk műsort más intézményeknek.
A helyi művészeti iskola zenepedagógusai évszakonként adnak koncertet gyermekeinknek.

A Külső világ tevékeny megismerése
E tevékenység során ismertetjük meg a gyermeket a természeti és társadalmi környezettel, a környezet és természet védelmével és annak szeretetével. A sokféle élménnyel, kirándulással, sétával, kerti tevékenységekkel, állatgondozással megfogható közelségbe hozzuk a tapasztalatokat.
Óvodánkban a matematikai nevelés komplex formában a gyermekek észlelésére, érzékelésére, megismerési vágyára épül spontán játékos tapasztalatszerzéssel.

Ábrázolás és kézimunka
Oldott légkörben, szabad eszközhasználattal, időbeli korlátozás nélkül valósul meg óvodánkban. Az úgynevezett kézimunka asztalt és az eszközöket a gyermekek állandóan és szabadon használhatják az óvodapedagógus értő pedagógiai és módszertani útmutatása segítségével. Folyamatosan készülünk a kiírt pályázatokra. Gyermekeink sikerrel szerepelnek országos pályázatokon is.

Mozgás 
A Kistáltos Program egyik fontos eleme ,hogy valljuk, a szabad levegőn végzett mozgás fejlesztő hatását. Az óvoda kertjét ennek megfelelően alakítottuk.
A spontán fejlesztés mellett napi rövid tornát és hetente külön testnevelés foglalkozást tartunk korcsoportok szerint.

 

Óvodánk tornaszobájában amely egyben közösségi térként is fontos szerepet tölt be.
Itt zajlanak a gyógy- testnevelési foglalkozások is. Óvodánk udvarán 2016-ban  Mezítlábas parkot alakítottunk ki amely a gyermekek lábtornáját segíti elő.
Rendszeresen részt vesznek gyermekeink a különböző Ovi – foci rendezvényeken,nagycsoportosaink úszni tanulnak a városi Kincset ér program keretében.
2018 -ban óvodánk udvara Komárom város Önkormányzata segítségével új játszóparkot
kapott ami az óvodás gyermekek mozgásfejlesztése szempontjából igazi kincs.